bash: /bin/rm: Argument list too long的解决方法

结合上一篇 https://www.isres.com/linux/266.html 脚本化查看到一个文件数量57万的目录,用rm已经无法清理。
解决方法:进入到那个目录 ls|xargs rm 1秒钟完成

转载请注明出处:https://www.isres.com/linux/268.html发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。

    captcha